Zorgverzekeraars Nederland ondertekent Integraal Zorgakkoord

Zorgverzekeraars Nederland ondertekent Integraal Zorgakkoord

Vertegenwoordigers van de hele sector hebben met het Integraal Zorgakkoord (IZA) vooruitgekeken naar de zorg voor de komende vier jaar.

Gezin wandelt in de natuur

Vertegenwoordigers van de hele sector hebben met het Integraal Zorgakkoord (IZA) vooruitgekeken naar de zorg voor de komende vier jaar. Zorgverzekeraars hebben bij de totstandkoming intensief meegepraat en meegedacht vanuit het belang van hun verzekerden. Voor verzekerden is het immers belangrijk dat zij erop kunnen vertrouwen dat goede zorg voor hen toegankelijk blijft en dat de premies zo min mogelijk hoeven te stijgen, juist in deze tijd. Met het akkoord gaan partijen daarvoor belangrijke stappen zetten. In vrijwel alle deelsectoren worden lastige en acute knelpunten geadresseerd. Om de zorg ook in de toekomst toegankelijk te kunnen blijven houden, staat de hele zorgsector voor een grote opgave. Dat vraagt van alle zorgpartijen dat zij samen hun verantwoordelijkheid nemen en de noodzakelijke beweging naar preventie en passende zorg vormgeven. 

Zorgverzekeraars willen graag aan de slag met patiëntenorganisaties, zorgaanbieders en zorgverleners, gemeenten, toezichthouders en het ministerie van VWS. Het is onze gezamenlijke verantwoordelijkheid om, zeker voor mensen met minder kansen, passende zorg en hulp te bieden, niet alleen bij ziekte, maar ook om gezonder te leven. Afspraken over passende zorg en samenwerking in de regio maken dit mogelijk. Zorgorganisaties die helpen deze beweging te maken, kunnen er daarbij op rekenen dat hun contracten dat ook mogelijk maken. Zorgverzekeraars hebben daarbij de uitdagende opdracht om en aan de zorgplicht te voldoen en tegelijkertijd de zorgpremie niet te hard te laten stijgen, ondanks de toenemende zorgvraag, de personeelskrapte en de hoge inflatie. Want zowel een betaalbare premie als de toegankelijkheid van zorg zijn in het belang van onze verzekerden.

In het hele zorgveld gaan we bouwen aan nieuwe en andere oplossingen. Partijen werken samen aan digitale zorg, digitale gegevensuitwisseling en de focus op passende zorg. Met name de eerstelijnszorg speelt een belangrijke rol bij al deze veranderingen. Daarom investeren zorgverzekeraars juist daar in projecten om de sector klaar te maken voor die nieuwe toekomst. Het gaat bijvoorbeeld om projecten op het vlak van digitalisering, scholing en ontwikkeling van verpleegkundigen, aanpak van verzuim, en de inzet van domotica. Voor de wijkverpleging is een stevige financiële impuls afgesproken via een speciaal fonds waarmee we dit soort projecten willen opstarten.

Passende zorg en preventie

De IZA-partijen sluiten zich aan bij de beweging naar passende zorg. Wij zijn blij met dat commitment. Er bestaan al veel succesvolle programma’s en initiatieven op dit gebied die we op grotere schaal gaan toepassen. Het is belangrijk dat verzekerde basiszorg zoveel mogelijk bewezen effectieve zorg is, georganiseerd rondom de patiënt en passend bij de persoonlijke situatie. We kiezen voor: zelf waar dat kan, digitaal waar mogelijk en fysiek waar dat beter is. Zo gaan we zuinig om met beschikbare zorgcapaciteit. Zorgverzekeraars zijn blij dat het Zorginstituut een belangrijke rol gaat spelen in deze beweging.

In de hele zorg verschuift de focus steeds meer van het genezen van ziekte naar het verbeteren van gezondheid. Dat is een belangrijke ontwikkeling die we ook terug gaan zien in alle beleidsterreinen van de rijksoverheid. Een gezonder Nederland kan immers de druk op de zorg verlichten. We willen dat zorgverleners daarbij meer kunnen samenwerken met het sociaal domein. De rol van gemeenten in deze beweging draagt daaraan bij, mits hiervoor ook voldoende financiering beschikbaar komt. Dit gaat een groot verschil maken voor de ondersteuning van mensen die dat het hardste nodig hebben, en die nu nog te vaak medische oplossingen krijgen aangereikt voor hun sociale of financiële problemen.

Toegang behouden

Het is belangrijk dat alle partijen in de zorg erkennen dat zorgvraag en zorgaanbod steeds verder uit balans raken. Door de vergrijzing van de bevolking hebben meer mensen meer zorg nodig. Tegelijkertijd kan het aanbod niet langer meegroeien. Nu al werkt 1 op de 6 Nederlanders in de zorg. Met de huidige groei van de zorgvraag, moeten dat er in 2040 1 op de 4 worden. Dat is niet realistisch, ook omdat andere belangrijke sectoren als het onderwijs, de politie en de bouw, kampen met tekorten. Juist deze situatie vraagt om slimme oplossingen en anders werken. Zorgverzekeraars zijn zeer gemotiveerd om dat samen met alle partijen te organiseren. Dit is een grote opgave die daarnaast ook vraagt om heldere politieke keuzes over het basispakket en een versnelling van de digitalisering.

Werken in de zorg aantrekkelijk

Een andere belangrijke gedeelde ambitie is het aantrekkelijk houden van werken in de zorg. Ook zorgverzekeraars zien dat de druk op de zorg hoog is. Zorgaanbieders hebben steeds meer moeite om de roosters rond te krijgen en zorgprofessionals verliezen soms plezier in het werk, zeker in de (wijk)verpleging en huisartsenzorg. We gaan daarom samen aan de slag met het beter organiseren van de zorg, met oog voor werknemers en voor de opgave waarvoor we samen staan. De afspraken die gemaakt zijn over zzp’ers in de zorg dragen daaraan ook bij. Zorgverzekeraars zullen daarnaast ook kritisch naar hun eigen aandeel in de administratieve lasten blijven kijken, en waar mogelijk verdere verbetering aanbrengen. Zorgverzekeraars zijn op deze en alle andere onderdelen van het akkoord gemotiveerd om de gemaakte afspraken verder uit te werken en in praktijk te brengen. Samen met de andere partijen van het IZA en alle zorgaanbieders maken we de zorg toekomstbestendig.

Uitgelichte artikelen

Bekijk alle berichten
Aan het werk op de laptop

Vacature adviseur business control kwaliteitsregistraties

Zorgverzekeraars Nederland zoekt een ervaren adviseur business control die samen met een ervaren collega verantwoordelijk wordt voor het ontwikkelen van beleid, het adviseren van diverse stakeholders en het uitvoering geven aan de financiering van kwaliteitsregistraties.

Man duwt rolstoel

Toekenning PGB’s voor deel budgethouders met chronische zorg naar maximaal 5 jaar

Voor een deel van de chronische patiënten die hun zorg betalen met een persoonsgebonden budget (PGB) uit de Zorgverzekeringswet (Zvw) is het vanaf half mei niet meer nodig om elke twee jaar opnieuw een indicatie te krijgen voor een nieuwe toekenning van het zorgbudget.

Duurzame toegang tot zorg voor iedereen

Zorgverzekeraars zetten zich in voor duurzame toegang tot zorg voor alle Nederlanders. Samen met alle zorgverleners, verzekerden én de politiek willen we nu de keuzes maken die noodzakelijk zijn voor goede en solidaire zorg morgen. Bekijk in deze animatie waarom duurzame toegang ons speerpunt is.

Bekijk alle berichten