CAO

Zorgverzekeraars kennen een eigen Collectieve Arbeidsovereenkomst (cao) voor circa 5.500 medewerkers. Zorgverzekeraars Nederland onderhandelt namens een aantal leden van ZN (de zorgverzekeraars) met de vakorganisaties (FNV Finance, De Unie en CNV Vakmensen). Belangrijke thema’s zijn salaris en pensioen. Het resultaat van de onderhandelingen is een raamwerk, waarbinnen de individuele zorgverzekeraars hun eigen accenten kunnen aanbrengen. De laatst afgesloten cao heeft een looptijd van 1 oktober 2020 tot en met 30 september 2021. De cao zorgverzekeraars kan hier worden gedownload.

Onder de cao vallen: CZ, Menzis, Zorg & Zekerheid, DSW en Eno.

De in de cao 2020-2021 gemaakte afspraken zijn hieronder weergegeven.

Loon en pensioen
Het contract kent een looptijd van 12 maanden van 1 oktober 2020 tot en met 30 september 2021. De salarissen zijn per 1 oktober 2020 verhoogd met 2,5%.

Door de lage rentestand en het aflopen van de in 2016 afgesproken premieovereenkomst met een vaste premie, worden partijen in 2021 geconfronteerd met een premiestijging van 12%-punten van de loonsom. Voor het jaar 2021 is daarom besloten de pensioenopbouw te verlagen naar 60% van de opbouw in het jaar 2020. De  risico’s van overlijden en arbeidsongeschiktheid blijven in 2021 wel verzekerd op basis van de hogere opbouw zoals deze vóór 2021 gold.

Overige afspraken

  • Aanvullend geboorteverlof voor partners vanaf 1 juli 2020.
  • Werkgevers zullen een thuiswerkbeleid opstellen. De voorwaarden waaraan een met de ondernemingsraad afgestemde thuiswerkregeling moet voldoen, zijn in de cao opgenomen.
  • Er worden extra eisten gesteld aan het werken voor derden.
  • De aanvullende bijdrage van de werkgever in de zorgverzekering mag worden gekoppeld aan de voorwaarde dat de medewerker een zorgverzekering bij de eigen werkgever heeft.

Algemene info pensioen
De pensioenregeling voor de zorgverzekeraars is ondergebracht bij de Stichting Bedrijfstakpensioenfonds Zorgverzekeraars (SBZ). Brochures, nieuws en reglementen en dergelijke zijn te vinden op www.sbz.nl.    

Voor 2019 zijn de belangrijkste parameters:

Opbouwpercentage

 1,082%

Franchise

  € 14.663

Maximaal pensioengevend salaris 

  € 112.189

                             
De werknemers betalen 1/4 deel van de totale pensioenpremie:

Tot en met schaal 10

5,43%

Vanaf schaal 11:

0,43%


Arbocatalogus en digitale RI&E
Voor de beheersing van arbeidsrisico’s moet iedere organisatie van tijd tot tijd een risico-inventarisatie en –evaluatie (RI&E) uitvoeren. Werkgevers en werknemers dragen een grote mate van eigen verantwoordelijkheid voor het uitvoeren van beheersingsmaatregelen. Kernbegrippen in de Arbowet zijn: meer eigen verantwoordelijkheid en minder regels. De overheid stelt nog steeds doelvoorschriften vast, maar het is aan de werknemers en werkgevers om te bepalen op welke manier ze invulling geven aan deze doelvoorschriften. De afspraken die werknemers en werkgevers maken, zijn in een arbocatalogus vastgelegd: kijk hiervoor op www.gezondverbond.nl. Er is gekozen voor aansluiting bij de arbocatalogus voor het verzekeringsbedrijf. De twee arbeidsrisico’s die centraal staan: werkdruk en beeldschermwerk.