CAO

Zorgverzekeraars kennen een eigen Collectieve Arbeidsovereenkomst (cao) voor circa 5.500 medewerkers. Zorgverzekeraars Nederland onderhandelt namens een aantal leden van ZN (de zorgverzekeraars) met de vakorganisaties (FNV Finance, De Unie en CNV Vakmensen). Belangrijke thema’s zijn salaris en pensioen. Het resultaat van de onderhandelingen is een raamwerk, waarbinnen de individuele zorgverzekeraars hun eigen accenten kunnen aanbrengen. De laatst afgesloten cao  heeft een looptijd van 1 oktober 2021 tot en met 30 september 2022. 

Onder de cao vallen: CZ, Menzis, Zorg & Zekerheid, DSW en Eno.

De in de cao 2021-2022 gemaakte afspraken zijn hieronder weergegeven.

Loon
Het contract kent een looptijd van 12 maanden van 1 oktober 2021 tot en met 30 september 2022. De salarissen zijn per 1 oktober 2021 verhoogd met 2,4%.

Pensioen
Pensioen is in de cao van de zorgverzekeraars een belangrijke arbeidsvoorwaarde. In de cao is opgenomen dat de pensioenregeling is ondergebracht bij SBZ Pensioen (hierna: SBZ). Per 1 januari 2022 wordt een overstap gemaakt naar een nieuwe regeling.

Het pensioenlandschap in Nederland is behoorlijk veranderd. Iedereen moet langer doorwerken, fiscale spelregels zijn aangepast en pensioen wordt steeds duurder. Het duurder worden van pensioen heeft er voor gezorgd dat de pensioenopbouw over 2021 fors is verlaagd.

Per 1 januari 2022 wordt overgestapt naar een beschikbare premieregeling die minder gevoelig is voor de lage rentestand. Lees hier een uitgebreide toelichting.

Algemene info pensioen    
De franchise bedraagt in 2022 € 15.015.

Het maximum pensioengevend salaris is voor 2022 vastgesteld op € 114.866.

De werknemers betalen 1/4 deel van de totale pensioenpremie: 

Tot en met schaal 10

5,29%

Vanaf schaal 11:

0,29%

Brochures, nieuws en reglementen en dergelijke zijn te vinden op www.sbz.nl.

Arbocatalogus en digitale RI&E
Voor de beheersing van arbeidsrisico’s moet iedere organisatie van tijd tot tijd een risico-inventarisatie en –evaluatie (RI&E) uitvoeren. Werkgevers en werknemers dragen een grote mate van eigen verantwoordelijkheid voor het uitvoeren van beheersingsmaatregelen. Kernbegrippen in de Arbowet zijn: meer eigen verantwoordelijkheid en minder regels. De overheid stelt nog steeds doelvoorschriften vast, maar het is aan de werknemers en werkgevers om te bepalen op welke manier ze invulling geven aan deze doelvoorschriften. De afspraken die werknemers en werkgevers maken, zijn in een arbocatalogus vastgelegd: kijk hiervoor op www.gezondverbond.nl. Er is gekozen voor aansluiting bij de arbocatalogus voor het verzekeringsbedrijf. De twee arbeidsrisico’s die centraal staan: werkdruk en beeldschermwerk.

Download hier de cao voor de Zorgverzekeraars 2021-2022.