Vrouw werkt op laptop

Belangrijke thema’s bij de onderhandelingen over de cao zijn salaris en pensioen. Het resultaat van de onderhandelingen is een raamwerk, waarbinnen de individuele zorgverzekeraars hun eigen accenten kunnen aanbrengen. De laatst afgesloten cao heeft een looptijd van 1 oktober 2022 tot en met 30 september 2024.

Onder de cao vallen: CZ, Menzis, Zorg & Zekerheid, DSW en Eno. De cao is tot stand gekomen via een eindbod van de werkgevers. De Unie en CNV Vakmensen hebben met het eindbod ingestemd. FNV Finance heeft niet ingestemd en is daarmee geen partij bij deze cao.

De in de cao 2022-2024 gemaakte afspraken zijn hieronder weergegeven.

Loon

Het contract kent een looptijd van 24 maanden van 1 oktober 2022 tot en met 30 september 2024. De salarissen zijn per 1 oktober 2022 verhoogd met 4%. Per 1 oktober 2023 volgt opnieuw een structurele verhoging van 4%. De medewerkers die op 1 oktober 2022 in dienst zijn, ontvangen in de maand november 2022 een eenmalige uitkering van € 1.000 bruto (naar rato van het dienstverband, met een maximum van € 1.000 bruto).

Overige afspraken

Cao-partijen vinden het belangrijk dat de cao inclusief is voor alle medewerkers. Zij zijn zich ervan bewust dat gezinnen in allerlei vormen bestaan en het voor alle gezinnen belangrijk is dat er ruimte is voor hechting en binding van het gezin, ongeacht de samenstelling ervan. De cao is hierop aangepast. Door de introductie van transitieverlof is er vanaf nu ook oog voor medewerkers die met een geslachtsverandering te maken hebben.

De regeling rouwverlof is uitgebreid bij het overlijden van een partner of kind. Verder is overeengekomen, dat het betaalde wettelijke ouderschapsverlof (9 weken) wordt aangevuld tot 70% van het salaris.

Algemene informatie pensioen

De franchise bedraagt in 2022 € 15.015.
Het maximum pensioengevend salaris is voor 2022 vastgesteld op € 114.866.

De werknemers betalen 1/4 deel van de totale pensioenpremie:

  • Tot en met schaal 10: 5,29%
  • Vanaf schaal 11: 0,29%

Brochures, nieuws en reglementen en dergelijke zijn te vinden op www.sbz.nl.

Arbocatalogus en digitale RI&E

Voor de beheersing van arbeidsrisico’s moet iedere organisatie van tijd tot tijd een risico-inventarisatie en –evaluatie (RI&E) uitvoeren. Werkgevers en werknemers dragen een grote mate van eigen verantwoordelijkheid voor het uitvoeren van beheersingsmaatregelen. Kernbegrippen in de Arbowet zijn: meer eigen verantwoordelijkheid en minder regels. De overheid stelt nog steeds doelvoorschriften vast, maar het is aan de werknemers en werkgevers om te bepalen op welke manier ze invulling geven aan deze doelvoorschriften. De afspraken die werknemers en werkgevers maken, zijn in een arbocatalogus vastgelegd: kijk hiervoor op www.gezondverbond.nl. Er is gekozen voor aansluiting bij de arbocatalogus voor het verzekeringsbedrijf. De twee arbeidsrisico’s die centraal staan: werkdruk en beeldschermwerk.

Cao

Download hier de cao voor de Zorgverzekeraars 2022 - 2024