Patiënt in de stoel bij de tandarts

Erkenningscriteria Centrum Bijzondere Tandheelkunde vanaf 1 januari 2024 tot heden

De ledenverenigingen Centraal Overleg Bijzondere Tandheelkunde (COBIJT) en Zorgverzekeraars Nederland (ZN) hebben gezamenlijk toetsingscriteria voor de erkenning door zorgverzekeraars van een Centrum voor Bijzondere Tandheelkunde (CBT) ontwikkeld en vastgesteld. In de Beleidsregel Bijzondere Tandheelkundige Instellingen van de NZa wordt naar deze erkenningscriteria verwezen.

Van de ACM hebben zorgverzekeraars toestemming gekregen om de toetsing op onderstaande criteria gemeenschappelijk uit te voeren, zodat een uniforme lijst van erkende CBT ontstaat. Nadrukkelijk wordt vermeld dat het hier niet om contractering gaat maar uitsluitend om de beoordeling of een centrum een CBT is.

Het beginsel van ‘Getrapte zorg’ is als uitgangspunt genomen, waarbij een instelling voor bijzondere tandheelkunde zijn plaats inneemt als instelling voor hoogst complexe zorg. De huispraktijk en de eerstelijns verwijspraktijk tandheelkunde zijn voor monodisciplinaire zorg het respectievelijk eerste en tweede niveau in ‘Getrapte zorg’. Zorg in een instelling voor bijzondere tandheelkunde, als derde niveau, wordt alleen gegeven na verwijzing van een huistandarts, huisarts, tandarts in de eerstelijns verwijspraktijk, MKA-chirurg of medisch specialist. De zorg in een instelling voor bijzondere tandheelkunde kan alleen worden verstrekt als hier vooraf toestemming voor is verleend door de betreffende zorgverzekeraar.

Begripsbepalingen

 • Het beginsel van ‘Getrapte zorg’ betekent hier dat de zorg op het laagst mogelijke niveau verleend wordt. Waar mogelijk wordt verwezen naar het tweede niveau, waar niet mogelijk naar het derde niveau.
 • Differentiatie betekent zorg die geleverd wordt door een in die betreffende differentiatie gedifferentieerde tandarts of een tandarts die valt onder de hieronder genoemde uitzonderingsregels.
 • Interdisciplinair betekent dat er meerdere differentiaties zijn en dat die onderling samenwerken.
 • Multidisciplinair betekent dat er – waar relevant – ondersteuning is van bijvoorbeeld een medisch specialist, psycholoog, fysiotherapeut en logopedist.

De toetsingscriteria voor de erkenning van een instelling voor bijzondere tandheelkunde betreffen:

 • De instelling voor bijzondere tandheelkunde levert interdisciplinaire en multidisciplinaire zorg of behandelingen die specifieke kennis van de tandarts vragen passend bij het derde niveau van het beginsel van ‘Getrapte zorg’;
 • De instelling voor bijzondere tandheelkunde moet voor ten minste alle patiënten die bijzondere tandheelkundige zorg passend bij het derde niveau van het beginsel van ‘Getrapte zorg’ nodig hebben, toegankelijk zijn. Daarbij biedt zij zelf tenminste twee differentiaties (waarvan maximaal één differentiatie gedurende maximaal vier jaar een in-opleidingsplaats betreft) aan. De differentiaties die dit betreft zijn: angstbegeleiding, gehandicaptenzorg, gerodontologie, gnathologie, kindertandheelkunde, maxillo-faciale prothetiek door tandarts MFP of prothetisch-restauratief tandarts (RCS). Uitzondering op de regel van tenminste twee differentiaties is maxillo-faciale prothetiek waarbij de tandarts in een medisch specialistische instelling aantoonbaar samenwerkt met een kaakchirurg;
 • Voor de differentiaties die niet in de instelling beschikbaar zijn, geldt dat er sprake moet zijn van een aantoonbare verwijsrelatie met andere instellingen voor bijzondere tandheelkunde ten behoeve van het adequaat verwijzen. Indien mogelijk zal dit binnen een reisafstand van 45 minuten zijn. Indien een verwijsrelatie met een instelling voor bijzondere tandheelkunde leidt tot een reistijd van meer dan 60 minuten kan ook worden gekozen voor een verwijsrelatie met een gedifferentieerd tandarts (tweede niveau van ‘Getrapte zorg);
 • Orthodontische zorg door een orthodontist (tandarts-specialist) ten behoeve van en in combinatie met maxillo-faciale prothetiek kan onderdeel zijn van een instelling voor bijzondere tandheelkunde;
 • Voor instellingen die op 1 januari 2023 onvoldoende eigen differentiaties boden, bestond de mogelijkheid van een overgangsregeling. Tandartsen die geen differentiatieopleiding hebben gevolgd, maar vijf jaar of langer voor tenminste drie dagdelen op CBT-niveau werkzaam waren binnen het werkveld van een differentiatie werden éénmalig gelijkgesteld met een gedifferentieerde tandarts. Deze gelijkstelling geldt per tandarts i) slechts voor één differentiatie, ii) uitsluitend voor de instelling(en) waar deze op 1 januari 2023 werkzaam was en iii) zolang de betreffende tandarts op de in punt ii) genoemde instelling werkt;
 • De continuïteit moet zijn gewaarborgd. Dit betekent dat de instelling iedere werkweek voor elke aanwezige differentiatie tenminste drie dagdelen zorg levert, verdeeld over tenminste twee dagen;
 • De instelling voor bijzondere tandheelkunde is vier dagen per week open voor patiëntenzorg en bestaat uit tenminste twee tandartsen, zoals beschreven in tweede en vijfde bullet;
 • Spoedgevallen moeten op elk moment opgevangen kunnen worden via een regeling voor spoedeisende klachten overeenkomstig de eisen van de Beleidsregel toezichtkader zorgplicht zorgverzekeraars Zvw;
 • De instelling voor bijzondere tandheelkunde verleent zijn zorg via toetsbare output. De instelling heeft daartoe value based healthcare geïmplementeerd of heeft een concreet stappenplan om dit uiterlijk 31 december 2026 ingevoerd te hebben.

Het ingevulde aanvraagformulier ‘’erkenning CBT’’ dat onderaan deze pagina staat, kunt u sturen naar cbt@zn.nl.

U kunt het gehele jaar uw aanvraagformulier indienen. Na ontvangst wordt uw aanvraag binnen 8 weken beoordeeld. Bij onduidelijkheden zullen aanvullende vragen worden gesteld.

In het kader van de contractering 2025 hanteren zorgverzekeraars de volgende termijnen:

 • Voor 1 augustus dient uw aanvraag volledig ingevuld geretourneerd te zijn.
 • U wordt dan uiterlijk 26 september geïnformeerd over de beoordeling.

Voor meer informatie met betrekking tot contractering met zorgverzekeraars verwijzen wij u naar het zorginkoopbeleid van de zorgverzekeraar waarmee u een overeenkomst aan zou willen gaan.

Let op! Heeft u een positieve beoordeling en wilt u een overeenkomst met een zorgverzekeraar? Maak dan uw interesse kenbaar bij de betreffende zorgverzekeraar.