Mensen houden elkaars handen vast

Het proces van het zorgadviestraject

Het beknopte proces van het zorgadviestraject bestaat uit onderstaande stappen, het uitgebreide proces staat beschreven het document ‘Procedure Zorgadviestraject GGZ’.

1. Agenderen onderwerp

Zorgverzekeraars krijgen regelmatig vragen vanuit de GGZ-sector of een bepaalde therapie voor vergoeding vanuit de GGZ in aanmerking komt. Soms is voor zorgverzekeraars evident dat dit wel of niet het geval is, bijvoorbeeld omdat duidelijk is dat de therapie geen therapie is zoals medisch specialisten en klinisch psychologen die plegen te bieden of omdat er geen geneeskundig doel mee is gediend. In dat geval wordt stap 2 overgeslagen. Soms is hiervoor meer onderzoek nodig en wordt een zorgadviestraject GGZ gestart.

Als er een zorgadviestraject gestart wordt naar een therapie die vaak wordt aangeboden en waarvan de impact van een advies van ZN voor de GGZ-sector groot kan zijn, informeert ZN de sector door middel van het plaatsen van een bericht op de website van ZN. Voor therapieën die sporadisch worden aangeboden doet ZN dit niet.

2. Onderzoek

De medisch adviseurs voeren een onderzoek uit naar de betreffende therapie met behulp van de passend bewijs vragenlijst. Het doel is om te bepalen of de therapie effectief is en voldoet aan de stand der wetenschap en praktijk. Dit onderzoek bestaat uit een aantal stappen:

  • formuleren van een PICO.
  • search, c.q. inventarisatie van bestaande internationale literatuur, richtlijnen, zorgstandaarden etc. (inclusief vastleggen onderzoek).
  • onderzoek naar zorgstandaarden en generieke modules van Akwa GGZ.
  • eventueel consultatie van externe partijen.

3. Advies en besluit

Het kenniscentrum bespreekt het advies in aanwezigheid van het Zorginstituut en besluit of het ter goedkeuring voorgelegd kan worden aan het bestuur van ZN.

  • Indien er geen unanimiteit is, wordt het onderwerp voorgelegd aan het Zorginstituut voor het uitbrengen van een pakketadvies.
  • Indien het kenniscentrum unaniem is wordt het advies ter bekrachtiging voorgelegd aan het bestuur van ZN.

4. Communicatie

Na goedkeuring door het bestuur van ZN wordt het advies over een interventie/therapie opgenomen in circulaires die worden gepubliceerd op de website van ZN. We geven hierbij ook een onderbouwing over hoe we tot ons oordeel zijn gekomen.

ZN informeert bovendien het Zorginstituut, MIND en de desbetreffende beroepsverenigingen en brancheorganisaties.

Wilt u ZN vragen een zorgadviestraject uit te voeren?

Geef dan een toelichting op uw verzoek, beantwoord de vragen van de ‘passendbewijsvragenlijst’ op pagina 6 t/m 7 van de ZN-procedure zorgadviestraject GGZ en mail het samen met relevante bewijsstukken naar info@zn.nl onder vermelding van “Zorgadviestraject GGZ”.

Gerelateerde publicaties

Geestelijke gezondheids­zorg PDF

Procedure Zorgadviestraject GGZ

Download publicatie Procedure Zorgadviestraject GGZ