Digitale en niet-digitale innovaties

Als zorgkantoren zien we de grote maatschappelijke uitdagingen die er zijn binnen de langdurige zorg. Samen met het zorgveld werken we eraan om de langdurige zorg voor iedereen die dit nodig heeft toegankelijk en betaalbaar te houden. Dat vraagt om een andere kijk op inzet van zorg. Eén van de focuspunten om daar te komen is innovatie. Met innovatie (digitaal en niet-digitaal) kunnen we onze zorg slimmer en efficiënter inrichten, de zelfredzaamheid van cliënten vergroten en druk op het personeel verminderen. Zorgkantoren sturen daarom op de ontwikkeling, implementatie en opschaling van innovaties. Innovaties zijn zowel in de thuissituatie als in de intramurale setting van grote toegevoegde waarde.

Oudere meneer steekt zijn duim op

1. Digitale innovaties in hybride zorgprocessen

Door de zorgkantoren is samen met Vilans en in contact met een aantal zorgaanbieders, een eerste aanzet gedaan om inzicht te krijgen in de effecten en impact van het gebruik van technologieën in de langdurige zorg. Dit is met behulp van het Zorgtransformatiemodel van het Kenniscentrum Digitale Zorg (KCDZ) van Zorgverzekeraars Nederland (ZN) opgepakt.

Eerste bevindingen beschikbaar
In de tussentijdse samenvattingen die we hier delen, leest u de eerste uitkomsten van het doorlopen proces en de daarbij opgedane inzichten op hoofdlijnen. Hierbij was het voornaamste doel om samen te leren en beter te begrijpen welke informatie nodig is om te komen tot digitale transformaties in zorg en ondersteuning. Met de eerste toetsingen hebben we beoordeeld of de betreffende innovatie voldoet aan met elkaar opgestelde randvoorwaarden. Tevens heeft het ophalen van data in relatie tot waardebepalend onderzoek, waardevolle informatie en inzichten opgeleverd. Aangezien de beschikbare data beperkt is, is het trekken van harde conclusies op dit moment nog te vroeg.

Het doel is om in de loop van 2024 meer resultaten te presenteren. In lijn met bijvoorbeeld het rapport van slim incontinentiemateriaal, dat u kunt vinden op de vindplaats.nu. Wanneer we die mate van bewijslast hebben verzameld zullen de uitkomsten worden gepubliceerd op de vindplaats. De hybride zorgprocessen, waarover ook in het zorgveld positieve geluiden te horen zijn, met onderliggende digitale toepassingen zijn de afgelopen periode positief getoetst volgens het zorgtransformatiemodel (ZTM) van het KCDZ. Verdiepend waardebepalend onderzoek loopt op dit moment nog.

2. Niet-digitale innovaties, (voor nu te lezen als specifiek sociale en organisatorische innovaties in de Wlz (V&V, GZ, GGZ))

Door de zorgkantoren is samen met Vilans en in contact met een aantal zorgaanbieders, een eerste aanzet gedaan om de toetsingsleidraad op maat en toepasbaar te maken voor niet digitale innovaties. De toetsingsleidraad is ontwikkeld door het KCDZ en is een instrument waarmee een inschatting gemaakt kan worden of de betreffende innovatie voldoet aan met elkaar opgestelde randvoorwaarden. Bij de toetsing beoordeelt een team van experts op verschillende onderdelen ook de kwaliteit van de onderbouwing van de aanwezige bewijslast. Daarna kan tijdens waardebepalend onderzoek, de waarde gefundeerd en objectief in beeld gebracht worden.

In de tussentijdse samenvattingen die we hier delen, leest u de eerste uitkomsten van het doorlopen proces en de daarbij opgedane inzichten. Het voornaamste doel was om samen te leren welke informatie helpt bij niet- digitale transformaties in zorg en ondersteuning. De eerste toetsingen hebben waardevolle informatie opgeleverd om de processtappen in het ZTM voor niet- digitale innovaties in de Wlz-zorg en ondersteuning op maat te maken en nog beter aan te laten sluiten.

Op basis van bekende initiatieven, informatie uit het netwerk, gesprekken met branches en zorgkantoren is ANW zorg in de sector VVT gekozen als de meest opportune niet-digitale innovatie om voor de eerste keer het ZTM toe te passen op niet- digitale innovaties. We verwachten zeer binnenkort ook innovaties uit de gehandicaptenzorg (GZ) en geestelijke gezondheidszorg (GGZ) te evalueren en delen. Waarbij telkens de geleerde lessen en aanpassingen van het proces zullen worden toegepast om met elkaar tot een vorm en inhoud te komen van publicaties die ondersteunend zijn voor zorgaanbieders om niet-digitale transformatie te realiseren.

Doorontwikkeling

Het ZTM en het proces voor evaluatie van digitale en niet-digitale innovaties is continu in ontwikkeling. Daarom is het overzicht op dit moment nog beperkt tot enkele tussentijdse samenvattingen met daarin geleerde lessen vanuit de evaluatie van deze innovaties in de Wlz. De zorgkantoren vullen het overzicht verder aan met nieuwe informatie voor alle drie de sectoren (verpleging en verzorging (VV), gehandicaptenzprg (GZ) en geestelijke gezondheidszorg (GGZ)).

Overzicht tussentijdse samenvattingen digitale en niet-digitale innovaties Wlz (VV, GZ, GGZ)

Let op: Voor de hier vermelde processen geldt geen verplichting tot inrichting of inkoop voor alle IZA(Integraal Zorgakkoord)-partijen. Ook de ‘menukaart van TAZ (Toekomstbestendige Arbeidsmarkt Zorg en Welzijn)’ ook wel ‘pas-toe-of-leg-uit-overzicht’ is niet van toepassing.

Zorgtransformatiemodel (ZTM) van het Kenniscentrum Digitale Zorg (KCDZ) ZN

In onze aanpak hebben we de methodiek van het ZTM van het KCDZ gevolgd, dat bestaat uit het doorlopen van een aantal stappen van innovatie naar opschaling.
1. Innovatie
2. Verzamelen en prioriteren
3. Toetsing
4. Waardebepaling
5. Evaluatie
6. Opschalen

Het zorgtransformatiemodel wordt nader toegelicht in een afbeelding. Meer informatie staat op Vindplaats.nu, het platform Transformatie naar digitale en hybride zorg en ondersteuning.

Uitgelichte artikelen

Bekijk alle berichten
Verpleegkundige en oudere wandelen buiten
Langdurige zorg

Regiomonitor capaciteitsplannen verpleegzorg 2023 gepubliceerd

Welke capaciteitsplannen er voor alle zorgkantoorregio’s voor de komende jaren liggen, is in beeld gebracht in de Regiomonitor Verpleegzorg 2023. Zorgkantoren hebben in oktober 2023 bij zorgaanbieders opgevraagd wat (vooralsnog) de capaciteitsplannen zijn voor de komende jaren. De input van de zorgaanbieders is verwerkt in de Regiomonitor 2023. Hierin staan de capaciteitsplannen tot en met 2027. De monitor vormt het uitgangspunt voor regionale en individuele gesprekken die zorgaanbieders en zorgkantoren met elkaar voeren over passende zorg voor ouderen.

Gehandicapte man krijgt hulp bij het eten
Langdurige zorg

Reactie zorgkantoren op uitspraak hoger beroep inkoop gehandicaptenzorg

De rechter heeft vandaag uitspraak gedaan in het hoger beroep dat de VGN en aanbieders van gehandicaptenzorg aanspanden tegen zorgkantoren*. Dit hoger beroep ging over elementen uit het inkoopbeleid voor langdurige zorg. De rechter geeft aan dat (een aantal onderdelen uit) dit inkoopbeleid van de zorgkantoren moet worden aangepast. Zorgkantoren gaan de komende dagen met de uitspraak en de toelichting aan de slag.

Langdurige zorg

Tante Louise deelt innovatieve ervaringen met ZN

Gelukkige cliënten en gelukkige medewerkers. Dat zijn twee van de doelen waar zorgorganisatie Tante Louise aan werkt. Tijdens een werkbezoek dat ZN aan de Brabantse zorgaanbieder bracht, liet Tante Louise zien hoe sociale en technologische innovatie hun daarbij helpt.

Bekijk alle berichten