Digitale en niet-digitale innovaties

Als zorgkantoren zien we de grote maatschappelijke uitdagingen die er zijn binnen de langdurige zorg. Samen met het zorgveld werken we eraan om de langdurige zorg voor iedereen die dit nodig heeft toegankelijk en betaalbaar te houden. Dat vraagt om een andere kijk op inzet van zorg. Eén van de focuspunten om daar te komen is innovatie. Met innovatie (digitaal en niet-digitaal) kunnen we onze zorg slimmer en efficiënter inrichten, de zelfredzaamheid van cliënten vergroten en druk op het personeel verminderen. Zorgkantoren sturen daarom op de ontwikkeling, implementatie en opschaling van innovaties. Innovaties zijn zowel in de thuissituatie als in de intramurale setting van grote toegevoegde waarde.

Oudere meneer steekt zijn duim op

1. Digitale innovaties in hybride zorgprocessen

Door de zorgkantoren is samen met Vilans en in contact met een aantal zorgaanbieders, een eerste aanzet gedaan om inzicht te krijgen in de effecten en impact van het gebruik van technologieën in de langdurige zorg. Dit is met behulp van het Zorgtransformatiemodel van het Kenniscentrum Digitale Zorg (KCDZ) van Zorgverzekeraars Nederland (ZN) opgepakt.

Eerste complete rapporten beschikbaar
Een aantal tussentijdse samenvattingen is inmiddels verwerkt tot complete rapporten, op basis van aanvullende afstemming.

De rapporten beschrijven de eerste uitkomsten van het doorlopen proces en de daarbij opgedane inzichten op hoofdlijnen. Hierbij is het voornaamste doel om samen te leren en beter te begrijpen welke informatie nodig is om te komen tot digitale transformaties in zorg en ondersteuning. Een dergelijke eerste toetsing helpt bij de beoordeling of de betreffende innovatie voldoet aan met elkaar opgestelde randvoorwaarden. Tevens heeft het ophalen van data in relatie tot waardebepalend onderzoek, waardevolle informatie en inzichten opgeleverd.

2. Niet-digitale innovaties, (voor nu te lezen als specifiek sociale en organisatorische innovaties in de Wlz)

Door de zorgkantoren is samen met Vilans en in contact met een aantal zorgaanbieders, een eerste aanzet gedaan om de toetsingsleidraad op maat en toepasbaar te maken voor niet digitale innovaties. De toetsingsleidraad is ontwikkeld door het KCDZ en is een instrument waarmee een inschatting gemaakt kan worden of de betreffende innovatie voldoet aan met elkaar opgestelde randvoorwaarden. Bij de toetsing beoordeelt een team van experts op verschillende onderdelen ook de kwaliteit van de onderbouwing van de aanwezige bewijslast. Daarna kan tijdens waardebepalend onderzoek, de waarde gefundeerd en objectief in beeld gebracht worden.

Op deze pagina delen we complete rapporten van innovaties met de uitkomsten van het doorlopen proces en de daarbij opgedane inzichten. Daarnaast delen we ook tussentijdse samenvattingen van innovaties. Hiervan zijn complete rapporten in de maak. Het voornaamste doel is om samen te leren welke informatie helpt bij niet- digitale transformaties in zorg en ondersteuning. De eerste toetsingen hebben waardevolle informatie opgeleverd om de processtappen in het ZTM voor niet- digitale innovaties in de Wlz-zorg en ondersteuning op maat te maken en nog beter aan te laten sluiten.

Op basis van bekende initiatieven, informatie uit het netwerk, gesprekken met branches en zorgkantoren is ANW zorg in de sector VVT gekozen als de meest opportune niet-digitale innovatie om voor de eerste keer het ZTM toe te passen op niet- digitale innovaties. We verwachten zeer binnenkort ook innovaties uit de gehandicaptenzorg (GZ) en geestelijke gezondheidszorg (GGZ) te evalueren en delen. Waarbij telkens de geleerde lessen en aanpassingen van het proces zullen worden toegepast om met elkaar tot een vorm en inhoud te komen van publicaties die ondersteunend zijn voor zorgaanbieders om niet-digitale transformatie te realiseren.

Doorontwikkeling

Het ZTM en het proces voor evaluatie van digitale en niet-digitale innovaties is continu in ontwikkeling. Daarom bevat het overzicht op dit moment zowel complete rapporten als nog enkele tussentijdse samenvattingen met daarin geleerde lessen vanuit de evaluatie van deze innovaties in de Wlz. De zorgkantoren vullen het overzicht verder aan met nieuwe informatie voor alle drie de sectoren (verpleging en verzorging (VV), gehandicaptenzprg (GZ) en geestelijke gezondheidszorg (GGZ)).

Overzicht digitale en niet-digitale innovaties Wlz

Overzicht tussentijdse samenvattingen digitale en niet-digitale innovaties Wlz

Let op: Voor de hier vermelde processen geldt geen verplichting tot inrichting of inkoop voor alle IZA(Integraal Zorgakkoord)-partijen. Ook de ‘menukaart van TAZ (Toekomstbestendige Arbeidsmarkt Zorg en Welzijn)’ ook wel ‘pas-toe-of-leg-uit-overzicht’ is niet van toepassing.

Zorgtransformatiemodel (ZTM) van het Kenniscentrum Digitale Zorg (KCDZ) ZN

In onze aanpak hebben we de methodiek van het ZTM van het KCDZ gevolgd, dat bestaat uit het doorlopen van een aantal stappen van innovatie naar opschaling.
1. Innovatie
2. Verzamelen en prioriteren
3. Toetsing
4. Waardebepaling
5. Evaluatie
6. Opschalen

Het zorgtransformatiemodel wordt nader toegelicht in een afbeelding. Meer informatie staat op Vindplaats.nu, het platform Transformatie naar digitale en hybride zorg en ondersteuning.

Uitgelichte artikelen

Bekijk alle berichten
Man duwt rolstoel
Langdurige zorg

Gewaarborgde hulp voor pgb is per 1 juli afgeschaft

De gewaarborgde hulp voor mensen met een persoonsgebonden budget (pgb) uit de Wet langdurige zorg (Wlz) is per 1 juli 2024 afgeschaft. Het zorgkantoor neemt hierover contact op met bestaande budgethouders die nu een gewaarborgde hulp hebben. Voor 1 juli 2028 moet het beheer van het pgb zijn aangepast. Een budgethouder die het eigen pgb niet kan of wil beheren, kan - in plaats van een gewaarborgde hulp - een pgb-beheerder aanwijzen.

ouderenzorg
Langdurige zorg

Generiek kompas Samen werken aan kwaliteit van bestaan opgenomen in Register

Het generieke kompas Samen werken aan kwaliteit van bestaan is opgenomen in het Register van het Zorginstituut Nederland en treedt daarmee direct in werking. Het Kompas stimuleert een open gesprek en een brede blik op kwaliteit van bestaan, waarbij het leven van mensen centraal staat en zorg wordt geboden waar nodig. Het benadrukt dat behoud van eigen regie essentieel is voor kwaliteit van bestaan. Daarmee kunnen mensen hun leven leiden volgens hun persoonlijke voorkeuren.

Oudere krijgt hulp van wijkverpleegkundige
Langdurige zorg

Nieuwe fase KIK-V: zorgaanbieders verpleeghuiszorg gezocht die ervaring willen opdoen met gegevensuitwisseling

Zorgkantoren zetten zich in om met het programma KIK-V automatische uitwisseling van kerngegevens over kwaliteit en bedrijfsvoering van zorgaanbieders te realiseren. Technisch zijn de zorgkantoren er klaar voor. Zij zoeken nu zorgaanbieders die samen met hun zorgkantoor ervaring willen opdoen met gegevensuitwisseling. Geïnteresseerde zorgaanbieders kunnen zich melden bij hun zorgkantoor.

Bekijk alle berichten