Metingen

Overzicht van de metingen en meer informatie over het proces van patiëntervaringsmetingen.

Gesprek tussen arts en patient

Metingen

Overzicht van patiëntervaringsmetingen waarbij het team Kwaliteit van Zorgverzekeraars Nederland actief is betrokken:

Voordelen van meten door zorgaanbieders zijn: actuele data, mogelijkheid tot continue meten in plaats van puntmetingen en vroegtijdige beschikbaarheid van resultaten voor de kortcyclische feedback. De PREMs zijn een goede aanvulling op de PROMs (Patiënt Reported Outcome Measures) vragenlijsten, die direct kunnen worden gebruikt in het zorgproces, tijdens het gesprek in de spreekkamer. Samenwerkingsafspraken over PREMs bieden patiënten ook voordelen. Zij worden nauwkeuriger geselecteerd en op het juiste moment in het zorgproces bevraagd. De samenwerking betekent minder belasting voor de patiënt, omdat meerdere partijen gebruik maken van de resultaten. Het verdient de voorkeur om de patiëntervaringen vanuit één herkenbaar systeem te meten zodat de patiënt zich niet ‘belaagd’ voelt met vragenlijsten van diverse afzenders. Dit systeem dient wel te voldoen aan alle wet- en regelgeving rondom privacy, standaardisatie en beveiliging.

Proces

Landelijke benchmarkmetingen worden bij ZN per onderwerp ondergebracht bij een werkgroep van vertegenwoordigers van verzekeraars. Naast deze werkgroep waar in algemene zin gesproken wordt over de meting, is er per onderwerp ook een (tri partite) begeleidingsgroep waarin naast werkgroepleden ook zorgaanbieders en patiënten-/consumentenorganisaties zitting hebben (alle stakeholders). Zij hebben oog voor alle overstijgende aspecten van de meting zoals afspraken over planning, uitvoering en databeheer. Deze groep stelt verder het onderzoeksplan van de meting vast en evalueert de resultaten. In de begeleidingsgroep wordt ook gesproken over het eventueel aanbieden van de PREM-vragenlijst aan het Zorginstituut, voor opname in het Register en/of op de Transparantiekalender.

Meetorganisaties en onderzoekbureaus

Aan welke eisen moet een meetorganisatie voldoen?
Dataverzameling en gegevensbewerking vindt plaats door onafhankelijke gekwalificeerde en gecertificeerde meetorganisaties (ISO 27001 en NEN 7510 certificaat gericht op informatiebeveiliging, en ISO 9001 en/of ISO 20252 met onderzoek en dataverzameling in de scope). De vragenlijst wordt online ingevuld door de patiënten die voldoen aan de in- en exclusiecriteria (zie vragenlijsten en werkinstructies bij desbetreffende zorggroep)

Hoe kan een meetbureau deelnemen aan de PREM ?
Men kan zich aanmelden bij ZN via programmakwaliteit@zn.nl als aan de certificeringseisen wordt voldaan en een beschrijving van het volledige proces van dataverzameling en dataverwerking wordt aangeleverd. Daarna wordt beoordeeld of de dataverzameling wordt uitgevoerd volgens de werkinstructie. Als er afwijkingen zijn van het meetproces dat de huidige meetbureaus hanteren dan worden die voorgelegd aan de Begeleidingsgroep PREM. Er kunnen namelijk onbedoelde verschillen ontstaan in de resultaten en dat willen we voorkomen.
Vervolgens is het van belang dat er een proefaanlevering plaatsvindt aan het onderzoeksbureau (de TTP) die de data gaat samenvoegen met de data van alle meetbureaus die aanleveren.
Het onderzoeksbureau stelt hiervoor een document op met een beschrijving van het proces van aanleveren en de bestandspecificaties voor de PREM-gegevens in het kader van de landelijk georganiseerde benchmark. Na een succesvolle proefaanlevering zal in de begeleidingsgroep worden besloten of het meetbureau kan aanleveren. De meetbureaus die voor de benchmarkrapportage PREM data hebben aangeleverd aan het onderzoeksbureau worden vermeld in de werkinstructie. Bij het verlopen van de certificaten sturen meetbureaus de nieuwe geldige certificaten naar ZN.

In de afspraken tussen het meetbureau en het onderzoeksbureau wordt beschreven hoe de gegevensuitwisseling precies verloopt. Bijvoorbeeld dat het meetbureau de ruwe data levert (zonder de antwoorden op de open vragen) en het onderzoeksbureau de benchmark rapportage terug levert.

Aanlevering van resultaten aan ZorgkaartNederland

Voor meetbureaus en zorgaanbieders is er een helpcentrum ingericht met informatie over hoe aanlevering aan ZorgkaartNederland ingeregeld kan worden. Hier zijn de meetbureaus en EPD-leveranciers te vinden waarmee afspraken zijn gemaakt. Het is de verantwoordelijkheid van het meetbureau dat de waarderingen volgens de specificaties en spelregels van ZorgkaartNederland worden aangeleverd. In de antwoorden op de open vragen mogen bijvoorbeeld GEEN tot personen herleidbare gegevens staan zoals namen en/of telefoonnummers.

Resultaten

Van elke landelijke meting stelt het onderzoeksbureau een benchmarkrapportage op, met daarin de gecorrigeerde resultaten, achtergrondinformatie van de populatie, eventuele verdiepingsanalyses en desgewenst ook een individuele rapportage per zorgaanbieder. Zorgverzekeraars Nederland stelt deze benchmarkrapportages beschikbaar aan zorgverzekeraars, deelnemende zorgaanbieders en, desgevraagd, aan patiëntenorganisaties.

  • Patiënten en andere geïnteresseerden kunnen de resultaten van de uitgevoerde patiëntervaringsmetingen van ZN vinden op de website van hun zorgverzekeraar en op ZorgkaartNederland, Kiezen in de GGZ en Hoorwijzer.
  • Zorgaanbieders ontvangen de resultaten via het meetbureau of via ZN.
  • Zorgverzekeraars kunnen de benchmarkresultaten (gecorrigeerd voor case-mix) van, patiëntervaringsmetingen terugvinden op Zorgprisma.