Gedragscode Goed Zorgverzekeraarschap

Zorgverzekeraars hebben in de Gedragscode Goed Zorgverzekeraarschap vastgelegd, hoe zij vanuit hun positie en taak hun maatschappelijke rol willen invullen. Het optreden van de zorgverzekeraar wordt gekenmerkt door drie basiswaarden: zekerheid, betrokkenheid en solidariteit. Verder staat in deze gedragscode hoe zij vanuit hun positie en taak hier invulling aan willen geven. Dit geldt voor de zorgverzekering op grond van de Zorgverzekeringswet (Zvw), de (aanvullende) ziektekostenverzekering en de Wet langdurige zorg (Wlz).

Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Zorgverzekeraars

In de Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Zorgverzekeraars wordt aangegeven of en op welke manier zorgverzekeraars in de verschillende processen met persoonsgegevens omgaan. Dit geldt voor de zorgverzekering op grond van de Zorgverzekeringswet (Zvw), de (aanvullende) ziektekostenverzekering en de Wet langdurige zorg (Wlz). Deze nieuwe gedragscode treedt in werking op 1 januari 2020. De vorige gedragscode komt hiermee te vervallen.

Het protocol materiële controle is onderdeel van de Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Zorgverzekeraars, en geeft nadere uitwerking aan het in de gedragscode genoemde onderwerp materiële controle. Het protocol is voor de Zorgverzekeringswet gebaseerd op de Regeling zorgverzekering, waarin de eisen staan die gelden voor de uitvoering van materiële controle, waaronder detailcontrole. Voor de Wet langdurige zorg en de aanvullende ziektekostenverzekering gelden vergelijkbare regelingen.

De gedragscode is zelfregulering en is van kracht voor zorgverzekeraars op basis van het lidmaatschap van Zorgverzekeraars Nederland. Het onderwerp functionele eenheid is uitgewerkt in de gedragscode; de tekst van de gedragscode vervangt hiermee de tot 1 januari 2020 geldende uniforme maatregel (nummer 1) over dit onderwerp. De thans geldende uniforme maatregelen staan hieronder.