Proces beoordeling GLI-programma

Wandelen in het bos

Er zijn afspraken gemaakt over de route en taakverdeling tussen diverse partijen om duidelijkheid te geven over de vraag of een specifiek leefstijlprogramma een gecombineerde leefstijlinterventie (GLI) is die voldoet aan de voorwaarden voor vergoeding onder de Zorgverzekeringswet (Zvw). De betrokken partijen bij de afspraken zijn Zorginstituut Nederland, het RIVM en Zorgverzekeraars Nederland; de koepel van zorgverzekeraars.

Rollen en taakverdeling

Het is over het algemeen de taak van de zorgverzekeraars om te beoordelen of een behandeling een verzekerde aanspraak is onder de Zvw. Een van de criteria daarvoor is of de behandeling conform de stand van wetenschap en praktijk is. Bij de GLI is gekozen om het RIVM daarin een grote rol te laten spelen. Een onafhankelijke erkenningscommissie van het RIVM beoordeelt de kwaliteit, de effectiviteit en de uitvoerbaarheid van interventies. Het Loketgezondleven.nl biedt een overzicht van de erkende interventies en vermeldt daarbij het niveau van de erkenning. Zie hier de werkwijze van het RIVM voor de aanvraag van het erkenningstraject.

In het standpunt van het Zorginstituut over de gecombineerde leefstijlinterventie (GLI) uit 2009, staat dat de gecombineerde leefstijlinterventie een effectieve interventie is bij mensen met overgewicht en obesitas en dat de GLI onder de basisverzekering valt. Volgens het Zorginstituut kunnen nieuwe GLI-programma’s gezien worden als ‘technische varianten’ op deze al bewezen effectieve zorg.

Het toetsen aan de overige eisen van de Zorgverzekeringswet, op basis van de wetteksten, de duidingen van het Zorginstituut en aanvullende inhoudelijke eisen op basis van NZa-regelgeving, is de verantwoordelijkheid van de individuele zorgverzekeraars. Zij hebben ervoor gekozen om deze toetsing te laten plaatsvinden via een beoordelingstraject binnen Zorgverzekeraars Nederland. Het eindproduct van dit traject is een advies over de vraag welke leefstijlinterventies beschouwd kunnen worden als gecombineerde leefstijlinterventies (GLI’s) en daarmee een verzekerde aanspraak zijn, conform de Zorgverzekeringswet. Het is aan de individuele zorgverzekeraars om daarna te bepalen of zij het nieuwe GLI-programma willen inkopen of niet.

Aanmelding en beoordeling nieuwe leefstijlinterventie

Een interventie-eigenaar kan zich zowel bij ZN als bij het RIVM melden met de vraag om een interventie te beoordelen. De interventie-eigenaar wordt gevraagd een aanvraagformulier in te vullen. Omdat in de praktijk blijkt dat de variëteit en doorontwikkeling van de aangeboden programma’s groot is, is de eerste stap dat RIVM en ZN gezamenlijk een schifting maken, op basis van grofweg de volgende criteria:

  • Is er sprake van een interventie?
  • Wordt deze al in Nederland uitgevoerd?
  • Bevat de interventie minimaal de kritische elementen van een GLI: advies over verlaging van de energie-inname, advies over bewegen en ondersteuning bij gedragsverandering?
  • Duurt de interventie minimaal twee jaar, inclusief begeleiding gedurende de gehele twee jaar?
  • Heeft de interventie het juist doel en doelgroep?
  • Zijn er op het eerste gezicht geen belangrijke obstakels om de interventie (te zijner tijd) te gaan beschouwen als een verzekerde GLI?
  • Is de interventie al geëvalueerd?

Alleen als duidelijk is dat het daadwerkelijk een doorontwikkelde interventie betreft, kan het programma door naar de volgende stappen: beoordeling door ZN (op pakketwaardigheid) en door het RIVM (op effectiviteit en uitvoerbaarheid).

Erkende GLI-programma’s

Er is een lijst met erkende GLI-programma’s die zijn opgenomen in het basispakket Zvw.

Meer informatie, contact en aanvraagformulier beoordeling

Algemene informatie over de Gecombineerde Leefstijlinterventie staat op de websites van het RIVM en Zorginstituut Nederland. Op de website van de NZa staat informatie over de bekostiging.

Heeft u vragen over de procedure van beoordelen nieuwe GLI-programma’s, dan kunt u zich wenden tot het volgende mailadres: gli@zn.nl.

Let op: dit mailadres is nadrukkelijk niet bedoeld voor vraagstukken omtrent contractering/zorginkoop/zorgbemiddeling van de GLI. Voor vragen over de contractering/inkoop/zorgbemiddeling kunt u contact opnemen met de individuele zorgverzekeraar.

Wilt u als interventie-eigenaar een nieuw GLI-programma laten beoordelen door ZN? Vul dan het aanvraagformulier in (inclusief gevraagde bijlages).

Uitgelichte artikelen

Bekijk alle berichten
Vrouw aan het werk in de apotheek
Eerstelijns­zorg

Voorwaarden voor eigen digitale formulieren declaraties apothekers

Om declaraties van geneesmiddelen vergoed te krijgen door zorgverzekeraars vullen artsen en apothekers, en soms ook andere zorgverleners, formulieren in. Deze formulieren komen van brancheorganisatie Zorgverzekeraars Nederland (ZN). De ervaring uit de praktijk leert dat zorgverleners de formulieren digitaal maken. Om ervoor te zorgen dat deze formulieren alle benodigde informatie bevatten, zijn voorwaarden opgesteld waaraan deze formulieren moeten voldoen.

Vrouw bij de tandarts
Eerstelijns­zorg

Verminderen van ongewenste mijding van mondzorg vanwege financiële redenen

Eindverslag en aanvullende analyse over mijding van mondzorg om financiële redenen zijn beschikbaar.

Arts en patient in gesprek
Eerstelijns­zorg

Huisartsen en zorgverzekeraars maken nieuwe afspraken MTVP

Het anders werken in de praktijk met de mogelijkheid voor het nemen van meer tijd in de spreekkamer, is vanaf januari 2025 structureel verankerd in de basiszorg van huisartsen. Meer Tijd voor de Patiënt (MTVP), het landelijk programma dat in ongeveer een jaar tijd is uitgerold bij de huisartsen, wordt dan voor de huisarts structureel bekostigd. De brancheorganisaties in de huisartsenzorg en van de zorgverzekeraars hebben nieuwe afspraken gemaakt om MTVP verder door te ontwikkelen.

Bekijk alle berichten