Ouderenzorg

Goede ouderenzorg nu en in de toekomst vraagt om het verleggen van grenzen. Iedereen speelt daarin een rol. Met elkaar kunnen we de noodzakelijke omslag realiseren.

Oudere vrouw en man zitten aan tafel

Samenwerken en inspelen op ontwikkelingen

We blijven langer vitaal en willen regie houden op ons leven. Tegelijkertijd stijgt het aantal ouderen. De zorgvraag groeit en er is te weinig personeel. Daarnaast is het aantal geschikte woningen en verpleegzorgplekken niet toereikend. Door in de regio samen te werken, de zorg meer te laten aansluiten op de wens van (toekomstige) ouderen en adequaat in te spelen op de ontwikkelingen blijft ouderenzorg beschikbaar voor wie dit nodig heeft.

Hierbij spelen drie thema’s een cruciale rol:

  • Focus op positieve gezondheid en zelfstandigheid
  • Samenwerken in de wijk versterken
  • Verpleegzorg waarop je kunt rekenen

Visie ouderenzorg

Deze thema's en de doelen die hierbij horen, zijn uitgewerkt in de visie op ouderenzorg 'Ouderenzorg van de toekomst'.
Zorgverzekeraars en zorgkantoren werken eraan om de doelen in deze visie te bereiken. Dat doen ze samen en met andere partijen, maar ook individueel. Zo maken ze met zorgaanbieders afspraken over de inzet van technologische innovaties of samenwerking in de wijk. Met gemeenten kijken ze bijvoorbeeld hoe een zorgvraag kan worden voorkomen en welke aanpassingen in de woonomgeving hiervoor nodig zijn. Verzekeraars en zorgkantoren kijken samen welke vormen van digitale zorg en hulpmiddelen effectief zijn en grootschalige inzet verdienen. Of hoe ze het zorgaanbod in de wijk kunnen verbeteren. Daarbij kijken ze ook naar de capaciteit in de regio en of deze passend is voor de stijgende zorgvraag.

Langdurige zorg PDF

Visie ‘Ouderenzorg van de toekomst’

Download publicatie Visie ‘Ouderenzorg van de toekomst’

Inzicht in de vraag naar zorg

Met de regionale capaciteitsplannen en de kwartaalrapportages over de wachtlijsten maken zorgkantoren inzichtelijk wat de vraag naar verpleegzorg is, zowel landelijk als regionaal. Een groot deel van de verpleegzorg gaat over zorg aan ouderen. Aan de hand van deze cijfers gaan zorgkantoren in de regio in gesprek met zorgaanbieders en gemeenten. Zo werken zij er samen aan om voldoende aanbod van passende zorg te realiseren.

Relevante nieuwsberichten

Bekijk alle berichten
Hulp bij steunkousen aantrekken
Langdurige zorg

Plannen voor extra verpleegzorg blijven achter op de vraag

Om aan de groeiende zorgvraag te blijven voldoen, is uitbreiding van de capaciteit van de verpleegzorg nodig.

Oudere dame arriveert in verpleeghuis
Langdurige zorg

ZN werkt mee aan het realiseren van passende woonruimte voor ouderen

Passende woonruimte creëren voor ouderen door woningbouw te versnellen, ouderen beter te informeren en te ontzorgen in hun verhuizing en de leefomgeving te verbeteren.

Bekijk alle berichten