Ouderenzorg

Goede ouderenzorg nu en in de toekomst vraagt om het verleggen van grenzen. Iedereen speelt daarin een rol. Met elkaar kunnen we de noodzakelijke omslag realiseren.

Oudere vrouw en man zitten aan tafel

Samenwerken en inspelen op ontwikkelingen

We blijven langer vitaal en willen regie houden op ons leven. Tegelijkertijd stijgt het aantal ouderen. De zorgvraag groeit en er is te weinig personeel. Daarnaast is het aantal geschikte woningen en verpleegzorgplekken niet toereikend. Door in de regio samen te werken, de zorg meer te laten aansluiten op de wens van (toekomstige) ouderen en adequaat in te spelen op de ontwikkelingen blijft ouderenzorg beschikbaar voor wie dit nodig heeft.

Hierbij spelen drie thema’s een cruciale rol:

  • Focus op positieve gezondheid en zelfstandigheid
  • Samenwerken in de wijk versterken
  • Verpleegzorg waarop je kunt rekenen

Visie ouderenzorg

Deze thema's en de doelen die hierbij horen, zijn uitgewerkt in de visie op ouderenzorg 'Ouderenzorg van de toekomst'.
Zorgverzekeraars en zorgkantoren werken eraan om de doelen in deze visie te bereiken. Dat doen ze samen en met andere partijen, maar ook individueel. Zo maken ze met zorgaanbieders afspraken over de inzet van technologische innovaties of samenwerking in de wijk. Met gemeenten kijken ze bijvoorbeeld hoe een zorgvraag kan worden voorkomen en welke aanpassingen in de woonomgeving hiervoor nodig zijn. Verzekeraars en zorgkantoren kijken samen welke vormen van digitale zorg en hulpmiddelen effectief zijn en grootschalige inzet verdienen. Of hoe ze het zorgaanbod in de wijk kunnen verbeteren. Daarbij kijken ze ook naar de capaciteit in de regio en of deze passend is voor de stijgende zorgvraag.

Langdurige zorg PDF

Visie ‘Ouderenzorg van de toekomst’

Download publicatie Visie ‘Ouderenzorg van de toekomst’

Inzicht in de vraag naar zorg

Met de regionale capaciteitsplannen en de kwartaalrapportages over de wachtlijsten maken zorgkantoren inzichtelijk wat de vraag naar verpleegzorg is, zowel landelijk als regionaal. Een groot deel van de verpleegzorg gaat over zorg aan ouderen. Aan de hand van deze cijfers gaan zorgkantoren in de regio in gesprek met zorgaanbieders en gemeenten. Zo werken zij er samen aan om voldoende aanbod van passende zorg te realiseren.

Relevante nieuwsberichten

Bekijk alle berichten
Verpleegkundige en oudere wandelen buiten
Langdurige zorg

Regiomonitor capaciteitsplannen verschijnt februari 2024

De zorgkantoren en Zorgverzekeraars Nederland publiceren sinds december 2021 jaarlijks de regiomonitor verpleegzorg. De regiomonitor geeft per zorgkantoorregio een compleet beeld van de huidige én benodigde capaciteit van de verpleegzorg in Nederland. De Regiomonitor 2023 verschijnt in februari 2024.

Oudere meneer steekt zijn duim op
Langdurige zorg

Nieuw Generiek Kompas “Samen werken aan kwaliteit van bestaan” bevordert een open gesprek over kwaliteit van bestaan en samenwerking

Een krachtige alliantie van diverse partijen heeft het Generiek Kompas "Samen werken aan kwaliteit van bestaan" ontwikkeld. Dit Kompas voor ouderenzorg is gericht op het optimaliseren van het leven van individuen in verschillende zorgfases. Het Zorginstituut toetst het Kompas. Het is de verwachting dat het Generiek Kompas per 1 januari 2024 in werking kan treden.

Langdurige zorg

ZN in Gesprek met Teun Toebes: Verkenning van Dementiezorg in Nederland

Teun Toebes en Petra van Holst (ZN) gingen in gesprek over de toekomst van de ouderenzorg. Teun heeft samen Jonathan de Jong de documentaire Human Forever (2023) gemaakt. In de documentaire is te zien hoe Teun de wereld over reist om in beeld te krijgen hoe verschillende culturen omgaan met dementie. In gesprek met Teun kwamen de complexe uitdagingen ter sprake waarmee de dementiezorg in Nederland wordt geconfronteerd.

Bekijk alle berichten