Langdurige geestelijke gezondheidszorg

Mensen die hun leven lang intensieve zorg vanuit de GGZ nodig hebben tijdig een waardevolle plek met passende zorg en ondersteuning bieden. Daaraan werken zorgkantoren samen met andere betrokken partijen in de langdurige GGZ.

Twee vrouwen in gesprek

Langdurige ondersteuning en zorg

We staan voor de uitdaging om mensen die hun leven lang intensieve zorg vanuit de GGZ nodig hebben tijdig een waardevolle plek met passende zorg en ondersteuning te bieden. Het gaat hierbij om het leiden van een betekenisvol eigen leven en het hebben van een plek in de samenleving. We streven naar een aansluitende keten van ondersteuning, zorg en behandeling voor de mensen met een GGZ-aandoening. Dit doen zorgkantoren samen met cliënten, zorgaanbieders, gemeenten, zorgverzekeraars en andere ketenpartners (ecosysteem).

Sinds de wetswijziging in 2021 is de GGZ-sector stevig aan het veranderen, want de Wlz is ook opengesteld voor mensen vanaf achttien jaar, die hun leven lang intensieve geestelijke gezondheidszorg nodig hebben. Uiteraard mits ze voldoen aan de Wlz-toegangscriteria. Gevolg van de wetswijziging is dat het aantal GGZ klanten binnen de Wlz aanzienlijk is gestegen.

Eigen regie

De GGZ richt zich op het creëren en behouden van stabiliteit en herstel. Iemand binnen zijn mogelijkheden zo goed mogelijk laten functioneren en participeren met zo min mogelijk professionele hulp is het uitgangspunt. De veerkracht en eigen regie van de cliënt staan daarbij centraal.

De onderstaande vier bewegingen zijn daarbij leidend:

  • Cliënten ervaren stabiliteit en eigen regie (zelf als het kan).
  • Zorg, begeleiding en ondersteuning vindt zoveel mogelijk veilig en verantwoord thuis plaats (thuis als het kan).
  • Er worden innovaties ingezet (digitaal als het kan).
  • Er is passend zorgaanbod voor kwetsbare groepen.

Instroomcriteria

De Nederlandse GGZ, Valente, Zorgverzekeraars Nederland (ZN), de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG), MIND en VWS hebben een hulpmiddel ontwikkeld waarmee de toegangscriteria tot de Wlz voor mensen met een psychische stoornis duidelijker worden. Dit hulpmiddel helpt cliëntondersteuners, professionals van gemeenten, zorgaanbieders en het CIZ om in te schatten of een cliënt wel of niet in aanmerking kan komen voor een Wlz-indicatie. Het hulpmiddel staat op Regelhulp.nl.

Langdurige zorg PDF

Voorlopige kwaliteitsuitgangspunten GGZ in de Wlz

Download publicatie Voorlopige kwaliteitsuitgangspunten GGZ in de Wlz

Uitgelichte artikelen

Bekijk alle berichten
Twee vrouwen in gesprek
Langdurige zorg

In de regio gezamenlijk aan de slag voor passende langdurige ggz

Mensen die langdurig en intensieve geestelijke gezondheidszorg nodig hebben, moeten nu en in de toekomst passende zorg en ondersteuning krijgen. Dat vraagt om goede samenwerking en inzet van alle betrokken partijen. Zorgverzekeraars Nederland en de zorgkantoren zijn blij met de afspraken die Valente, de Nederlandse GGZ, MIND, VNG, ZN en VWS hebben gemaakt. “Deze afspraken zijn het vertrekpunt om met elkaar passende zorg en ondersteuning te bieden”, aldus Ingrid Schouw, clustermanager bij van zorgkantoor Midden IJssel (Salland Zorgkantoor).

Mensen houden elkaars handen vast
Langdurige zorg

Inkoop langdurige zorg vanaf 2024: meerjarig inkoopbeleid per regio op basis van landelijke visie

Zorgkantoren publiceren op 1 juni hun meerjarig inkoopbeleid. In dit inkoopbeleid heeft elk zorgkantoor voor hun regio uitgewerkt hoe de uitdagingen waarmee de langdurige zorg te maken heeft regionaal worden aangegaan. Daarin ligt de nadruk op het toegankelijk en betaalbaar houden van langdurige zorg voor iedereen die deze zorg nodig heeft. De gezamenlijke landelijke visie op duurzame toegang tot langdurige zorg vormt het uitgangspunt voor het meerjarig inkoopbeleid per zorgkantoorregio. Het inkoopbeleid gaat in op 1 januari 2024.

Oudere vrouw en man zitten aan tafel
Langdurige zorg

Inkoopbeleid onafhankelijke cliëntondersteuning 2024 en 2025 is gereed

Steeds meer mensen met een indicatie voor de Wet langdurige zorg (Wlz) doen een beroep op cliëntondersteuning. Voor de inkoop van onafhankelijke cliëntondersteuning (OCO) hebben de zorgkantoren een landelijke inkoopbeleid voor 2024 en 2025 opgesteld. Dit inkoopbeleid beschrijft de doelen en uitgangspunten van onafhankelijke cliëntondersteuning.

Bekijk alle berichten