Langdurige geestelijke gezondheidszorg

Mensen die hun leven lang intensieve zorg vanuit de GGZ nodig hebben tijdig een waardevolle plek met passende zorg en ondersteuning bieden. Daaraan werken zorgkantoren samen met andere betrokken partijen in de langdurige GGZ.

Twee vrouwen in gesprek

Langdurige ondersteuning en zorg

We staan voor de uitdaging om mensen die hun leven lang intensieve zorg vanuit de GGZ nodig hebben tijdig een waardevolle plek met passende zorg en ondersteuning te bieden. Het gaat hierbij om het leiden van een betekenisvol eigen leven en het hebben van een plek in de samenleving. We streven naar een aansluitende keten van ondersteuning, zorg en behandeling voor de mensen met een GGZ-aandoening. Dit doen zorgkantoren samen met cliënten, zorgaanbieders, gemeenten, zorgverzekeraars en andere ketenpartners (ecosysteem).

Sinds de wetswijziging in 2021 is de GGZ-sector stevig aan het veranderen, want de Wlz is ook opengesteld voor mensen vanaf achttien jaar, die hun leven lang intensieve geestelijke gezondheidszorg nodig hebben. Uiteraard mits ze voldoen aan de Wlz-toegangscriteria. Gevolg van de wetswijziging is dat het aantal GGZ klanten binnen de Wlz aanzienlijk is gestegen.

Eigen regie

De GGZ richt zich op het creëren en behouden van stabiliteit en herstel. Iemand binnen zijn mogelijkheden zo goed mogelijk laten functioneren en participeren met zo min mogelijk professionele hulp is het uitgangspunt. De veerkracht en eigen regie van de cliënt staan daarbij centraal.

De onderstaande vier bewegingen zijn daarbij leidend:

 

  • Cliënten ervaren stabiliteit en eigen regie (zelf als het kan).
  • Zorg, begeleiding en ondersteuning vindt zoveel mogelijk veilig en verantwoord thuis plaats (thuis als het kan).
  • Er worden innovaties ingezet (digitaal als het kan).
  • Er is passend zorgaanbod voor kwetsbare groepen.
Langdurige zorg PDF

Voorlopige kwaliteitsuitgangspunten GGZ in de Wlz

Download publicatie Voorlopige kwaliteitsuitgangspunten GGZ in de Wlz

Uitgelichte artikelen

Bekijk alle berichten
Twee vrouwen in gesprek
Langdurige zorg

In de regio gezamenlijk aan de slag voor passende langdurige ggz

Mensen die langdurig en intensieve geestelijke gezondheidszorg nodig hebben, moeten nu en in de toekomst passende zorg en ondersteuning krijgen. Dat vraagt om goede samenwerking en inzet van alle betrokken partijen. Zorgverzekeraars Nederland en de zorgkantoren zijn blij met de afspraken die Valente, de Nederlandse GGZ, MIND, VNG, ZN en VWS hebben gemaakt. “Deze afspraken zijn het vertrekpunt om met elkaar passende zorg en ondersteuning te bieden”, aldus Ingrid Schouw, clustermanager bij van zorgkantoor Midden IJssel (Salland Zorgkantoor).

Verpleegkundige en oudere wandelen buiten
Langdurige zorg

Inkoopvisie langdurige zorg voor 2024 en verder krijgt steeds meer vorm

Om de uitdagingen in de langdurige zorg aan te gaan en deze zorg toegankelijk en betaalbaar te houden, werken zorgkantoren aan een nieuw meerjarig inkoopbeleid. Om te komen tot dit inkoopbeleid zijn een gezamenlijke visie, een uniform contracteerproces, een landelijke onderbouwing van de richttariefpercentages en aanvullende inkoopvoorwaarden opgesteld.

Met de rollator door de gang lopen
Langdurige zorg

ZN doet beroep op Zorginstituut om Kwaliteitskompas goed fundament te geven

Het nieuwe Generiek kompas 'Samen werken aan kwaliteit van bestaan' is door een brede groep partijen, ingediend bij het Zorginstituut. Ook ZN is betrokken bij het opstellen en uitwerken van het kwaliteitskompas. ZN steunt de beweging die is ingezet, maar heeft meer houvast nodig op het vervolgproces en de tijdlijn. Daarom heeft ZN op dit moment nog niet definitief ingestemd met het kwaliteitskompas en een 'ja, mits' afgegeven.

Bekijk alle berichten